Algemene voorwaarden

DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de Klant producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en die zaken, digitale inhoud en/of diensten door S.C. EENDRACHT AALST VZW worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en S.C. EENDRACHT AALST VZW.
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht, zijnde 14 dagen van de levering van het goed;
 • Consument: iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, door S.C. EENDRACHT AALST VZW op de markt gebrachte merchandising producten of diensten verwerft of gebruikt via de E-shop;
 • Dag: kalenderdag;
 • Digitale inhoud: de gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Consument of S.C. EENDRACHT AALST VZW in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 • E-shop: de online shop van S.C. EENDRACHT AALST VZW, via de webpagina eendracht-aalst.be/webshop
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Klant: iedere Consument of Professionele Klant die door S.C. EENDRACHT AALST VZW op de markt gebrachte merchandising producten of diensten verwerft of gebruikt via de E-shop;
  Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen modelformulier voor herroeping;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door S.C. EENDRACHT AALST VZW georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Professionele Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die uitsluitend voor beroepsmatige doeleinden, producten of diensten van S.C. EENDRACHT AALST VZW via de E-shop verwerft of gebruikt;
 • Techniek voor communicatie op afstand: een communicatiemiddel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de Klant en S.C. EENDRACHT AALST VZW hiervoor gelijktijdig in eenzelfde ruimte samengekomen zijn;

IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

S.C. Eendracht Aalst vzw

Bredestraat Z/N
9300 Aalst (België)

E-mail: [email protected]
KBO: 0477.731.829

BTW-nummer: BE0477.731.829

 

TOEPASSELIJKHEID EN VOORWAARDEN

 • Deze algemene voorwaarden zijn exclusief van toepassing op elk aanbod van C. Eendracht Aalst vzw als webwinkelier via de E-shop (www.eendracht-aalst.be/webshop) aan de Klant, alsook op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de Klant en S.C. Eendracht Aalst vzw.
 • Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet de Consument minstens 18 jaar oud zijn. Als deze geen 18 jaar oud is, is het aangewezen om de bestelling uit te voeren in naam en voor rekening van de ouder of wettelijk voogd.  Indien van C. Eendracht Aalst vzw merkt dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, houdt zij het recht voor om de bestelling te weigeren.
 • Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn steeds beschikbaar via de E-shop. Vooraleer een online bestelling geplaatst wordt, dient de Klant deze algemene voorwaarden te aanvaarden. Bovendien ontvangt de Klant samen met de bestelbevestiging ook nog een link naar deze algemene voorwaarden in een formaat dat hij kan opslaan of afdrukken. Het is aangeraden om dit steeds te doen.
 • De eventuele algemene en/of bijzondere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk uitgesloten. De eventuele algemene en/of bijzondere voorwaarden van de Klant zullen dus geen toepassing vinden in de handelsrelaties tussen de Klant en S.C. EENDRACHT AALST VZW, zelfs niet indien zij enige bepalingen omvatten die betrekking hebben op een onderdeel van de samenwerking dat niet omschreven is in de huidige algemene voorwaarden.
 • Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar ‘Consument’, zijn de desbetreffende bepalingen uitsluitend van toepassing op Consumenten en niet op Professionele Klanten.

AANBOD EN DE BESTELLING VAN DE KLANT

 • Het aanbod bevat een zo correct en volledig mogelijke omschrijving om een goede beoordeling te kunnen maken van de aangeboden producten. Op de productpagina kan de Klant een foto, informatie, de prijs en de voorraadstatus van het desbetreffende product vinden. Het is evenwel niet uit te sluiten dat er onjuistheden in de vermelde gegevens voorkomen. De afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden S.C. EENDRACHT AALST VZW niet.
 • De bestelling van de Klant is compleet en de overeenkomst tussen de Klant en C. Eendracht Aalst vzw is definitief zodra S.C. Eendracht Aalst vzw  de bestelling, met een korte samenvatting van de inhoud van de bestelling, bevestigt per e-mail en zodra S.C. Eendracht Aalst vzw voor de betalingstransactie van de Klant met krediet- of debetkaart de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen heeft.
 • De overeenkomst tussen de Klant en C. Eendracht Aalst vzw wordt gesloten in het Nederlands.
 • Om een product aan te kopen, voegt de Klant het product toe aan zijn winkelmandje en kiest hij het aantal stuks. Na het klikken op ‘Bestellen’ kan de Klant zich registreren als klant, inloggen als bestaande klant of afrekenen zonder account. Daarna geef de Klant zijn facturatie- en leveringsgegevens in. In de vierde stapkiest de Klant voor afhaling of levering. In de volgende stap vermeldt C. Eendracht Aalst vzw de online betaling via pay.be, haar partner voor veilige online betalingen. Actuele clubabonnees kunnen gebruik maken van hun 10% korting door hun persoonlijke kortingscode in te vullen. Deze korting is enkel geldig voor particulieren. In de laatste stap krijgt de Klant het besteloverzicht, aanvaardt hij de algemene voorwaarden en bevestigt hij de bestelling door het indrukken van de knop ‘Bestelling plaatsen’. Als de Klant deze stappen en het betaalproces heeft doorlopen, is zijn aankoop, na bevestiging door S.C. EENDRACHT AALST VZW, definitief.
 • De technische middelen waarmee invoerfouten kunnen worden opgespoord en gecorrigeerd voordat de order wordt geplaatst (art. XII.7 WER).
 • Uitsluitsel omtrent de vraag of S.C. EENDRACHT AALST VZW het contract zal archiveren en of het toegankelijk zal zijn (art. XII.7 WER).

LEVERING, AFHALING EN VERZENDING

 • De producten die beschikbaar staan op de E-shop zijn meteen leverbaar, tenzij anders vermeld. Mocht dit om één of andere reden niet zo zijn, zal C. Eendracht Aalst vzw de Klant onmiddellijk op de hoogte brengen. Indien een artikel niet in voorraad zou zijn, zal de Klant een alternatief van dezelfde waarde of een cadeaubon aangeboden worden. Alle goederen worden geleverd op het door de Klant bij de bestelling aangegeven leveringsadres.
 • Bestellingen worden door C. Eendracht Aalst VZW verstuurd via Bpost binnen de 7 werkdagen, tenzij de Klant koos voor de optie ‘Afhalen op een wedstrijddag’ of ‘Afhalen na afspraak’. Voor de verzending via Bpost wordt een verzendkost van 10 euro aangerekend. Als S.C. Eendracht Aalst vzw niet tijdig kan leveren, verwittigt zij de Klant altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als zij dit niet doet, kan de Consument kosteloos afzien van zijn bestelling. In dat geval betaalt S.C. Eendracht Aalst vzw de Consument uiterlijk binnen de 30 dagen na ontbinding van de koop-verkoopovereenkomst terug.
 • Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat over op de Consument zodra hij de bestelde goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

HERROEPINGSRECHT VAN DE CONSUMENT

 • Als de Consument goederen bij C. Eendracht Aalst vzw koopt via de E-shop, heeft deze gedurende 14 dagen vanaf de levering het recht om deze terug te sturen zonder opgave van redenen.
 • De kosten voor de terugzending wordt gedragen door de Consument.
 • De bedenktijd gaat in op de dag dat de Consument het product heeft ontvangen, of:
 • Indien de Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Consument het laatste product heeft ontvangen.
 • Indien de levering van een product zou bestaan uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Consument de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
 • Binnen de 14 dagen nadat S.C. EENDRACHT AALST VZW de bestelling teruggekregen heeft, betaalt zij de volledige aankoopprijs terug op voorwaarde dat alle goederen in ongebruikte en onbeschadigde staat werden teruggezonden. De goederen mogen enkel in die mate uitgepakt of gebruikt worden om te beoordelen of de Consument het goed wenst te behouden.
 • Behoudens wanneer S.C. EENDRACHT AALST VZW heeft aangeboden om de goederen zelf af te halen, mag zij wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 • Indien de Consument een artikel retour wilt sturen, dient hij dit voorafgaandelijk, binnen de 14 dagen bedenktijd, aan te kondigen via het formulier in de E-shop of op een ondubbelzinnige wijze per post of per mail ([email protected]).
 • De Consument kan het herroepingsmodel gebruiken (BIJLAGE I), doch is hiertoe niet verplicht. C. Eendracht Aalst vzw dient de herroeping eerst te bevestigen, alvorens het artikel kan worden teruggezonden.
 • De Consument kan het retourpakket terugsturen via de post, voor zover als mogelijk in originele staat en verpakking.
 • Onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan S.C. EENDRACHT AALST VZW heeft meegedeeld, zendt de Consument de goederen terug of overhandigt hij deze aan S.C. EENDRACHT AALST VZW of aan een persoon die door S.C. EENDRACHT AALST VZW gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen, tenzij S.C. EENDRACHT AALST VZW heeft aangeboden om de desbetreffende goederen zelf af te halen. De termijn is in acht genomen wanneer de Consument de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
 • De Consument draagt het risico en de bewijslast voor de tijdige en correcte uitoefening van het herroepingsrecht.
  Wanneer de Consument zijn herroepingsrecht uitoefent nadat hij uitdrukkelijk het verzoek heeft gedaan dat de verrichting van diensten aanvangt tijdens de bedenktijd, dient de Consument aan S.C. EENDRACHT AALST VZW een bedrag te betalen dat evenredig is aan hetgeen reeds geleverd is op het moment dat de Consument EENDRACHT AALST VZW ervan in kennis heeft gesteld dat hij zijn herroepingsrecht uitoefent, dit vergeleken met de volledige uitoefening van de overeenkomst. Het evenredige bedrag dat de Consument desgevallend moet betalen wordt berekend op grondslag van de totale prijs zoals vastgelegd in de overeenkomst. Als de totale prijs excessief is, wordt het evenredige bedrag berekend op grondslag van de marktwaarde van het geleverde.
 • De uitoefening van het herroepingsrecht beëindigt de verplichting voor de partijen om de overeenkomst op afstand uit te voeren, of een overeenkomst op afstand te sluiten, in het geval de Consument een aanbod heeft gedaan.
 • De uitoefening door de Consument van zijn herroepingsrecht stelt automatisch een einde aan elke aanvullende overeenkomst.
 • De Consument kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:
 • dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument, en mits de Consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • de levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop S.C. EENDRACHT AALST VZW geen invloed heeft;
 • overeenkomsten waarbij de Consument aan S.C. EENDRACHT AALST VZW specifiek verzocht heeft om hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; wanneer echter S.C EENDRACHT AALST VZW bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de Consument niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen levert dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing;
 • de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
 • overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
 • de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, vervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;
 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Consument en mits de Consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest;
 • de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

DE PRIJS

 • De prijzen die gelden op het moment van de bestelling, zoals weergegeven op de E-shop, zijn van toepassing.
 • De prijzen zijn uitgedrukt in euro en inclusief 21% btw, doch exclusief de leveringskosten.
 • De prijzen vermeld op de E-shop slaan uitsluitend op de artikelen zoals deze woordelijk worden omschreven. De bijhorende afbeeldingen zijn louter decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten welke niet zijn inbegrepen in de prijs.

BETALING

 • C. EENDRACHT AALST VZW aanvaardt voor de bestellingen via de E-shop enkel betaling via de betaalmodule op haar E-shop. Dit gebeurt via pay.be, haar partner in veilige online betalingen.
 • C. EENDRACHT AALST VZW aanvaardt Maestro en Bancontact/Mister Cash/Payconiq als betaalmethoden. Er zullen bij de betaling geen transactiekosten aangerekend worden aan de Klant. Indien de uitgever van de kaart van de Klant weigert om in te stemmen met de betaling, kan S.C. EENDRACHT AALST VZW niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van de bestelling.
 • Het protest tegen de factuur moet schriftelijk gebeuren binnen de 8 (acht) dagen na ontvangst van de factuur.
 • In geval van niet-betaling of laattijdige betaling van de factuur, is de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 10% per jaar verschuldigd op de verschuldigde hoofdsom. Onverminderd het voorgaande behoudt S.C. EENDRACHT AALST VZW zich het recht voor om de niet-betaalde of niet volledig betaalde goederen terug te nemen.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

 • De geleverde artikelen blijven tot op het moment van volledige betaling door de Klant de exclusieve eigendom van S.C. EENDRACHT AALST VZW.
 • De Klant verbindt er zich toe om indien nodig derden te wijzen op het eigendomsvoorbehoud van S.C. EENDRACHT AALST VZW.

CONFORMITEIT

 • C. EENDRACHT AALST VZW garandeert dat haar goederen conform zijn aan de bestelling van de Klant en voldoen aan de normale verwachtingen die de Klant ervan mag hebben, hierbij rekening houdende met de specificaties van het product.
 • Iedere regeling aangeboden als garantie door S.C. EENDRACHT AALST VZW, een fabrikant of importeur, doet geen afbreuk aan de rechten en de vorderingen die de Consument kan doen gelden ten aanzien van S.C. EENDRACHT AALST VZW inzake de een tekortkoming van haar verplichtingen op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
 • De fanshop kan gecontacteerd worden voor allerlei vragen, dit via het e-mailadres [email protected].

AANSPRAKELIJKHEID

 • C. EENDRACHT AALST VZW is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, uitgezonderd de aansprakelijkheden die zij uitdrukkelijk erkent in deze algemene voorwaarden.
 • C. EENDRACHT AALST VZW is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming die te wijten is aan normale slijtage, abnormale of ongeschikte opslag- en gebruiksvoorwaarden.
 • De Klant zal S.C. EENDRACHT AALST VZW vrijwaren voor elke claim/aanspraak van derde partijen, zelfs na beëindiging van de overeenkomst.
 • In het geval dat C. EENDRACHT AALST VZW verantwoordelijk zou worden geacht, bestaat haar enige verplichting uit het vervangen van de defecte goederen of de terugbetaling van het betaalde bedrag, welke van de twee zij gepast acht. De Klant kan niet om een schadevergoeding vragen.
 • In elk geval is de aansprakelijkheid van S.C. EENDRACHT AALST VZW voor een product beperkt tot het factuurbedrag van het bestelde goed.
 • Elke aansprakelijkheid vervalt na het verstrijken van 6 maanden na levering van het product.

OVERMACHT

 • In geval van overmacht kan S.C. EENDRACHT AALST VZW er niet toe gehouden worden om haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan zij ofwel haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 • Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van S.C. EENDRACHT AALST VZW, die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder wordt onder meer begrepen: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website of E-shop, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

PRIVACY

 • De verantwoordelijke voor de verwerking respecteert de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
 • De door de Klant meegedeelde persoonsgegevens zullen louter aangewend worden voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, de verwerking van de bestelling van de Klant en voor reclame- en/of marketingdoeleinden. De klant verklaart hiermede akkoord te gaan en kennis te hebben dat hij hiermee akkoord gaan bij het plaatsen van een bestelling in de webshop. Dit naar aanleiding van de GDPR wet van 25 mei 2018.
 • De Klant beschikt over het recht op inzage en mogelijke correctie van zijn persoonsgegevens. Aan de hand van een bewijs van identiteit (kopij van de identiteitskaart) kan de Klant gratis de mededeling bekomen van zijn persoonsgegevens. Voor zover als nodig, kan hij eveneens een correctie van deze gegevens verzoeken.
 • De Klant kan het gebruik van de persoonsgegevens voor direct marketing weigeren. Hiertoe richt hij zich tot [email protected].
 • De gegevens die S.C. EENDRACHT AALST VZW verwerft worden door haar vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens worden niet doorgegeven, verhuurd of verkocht aan een derde.
 • De Klant is zelf verantwoordelijk voor het bewaren en vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en zijn passwoord.

KLACHTEN & GESCHILLEN, TOEPASSELIJK RECHT & TERRITORIALE BEVOEGDHEID

 • Alle klachten van de Klant over de bestelling dienen onmiddellijk volledig en duidelijk omschreven te worden meegedeeld aan S.C. EENDRACHT AALST VZW. Dit kan zowel bij aangetekend schrijven op de maatschappelijke zetel van C. Eendracht Aalst vzw, als bij e-mail op [email protected].
 • Op alle overeenkomsten die worden afgesloten met de Klant, ongeacht zijn woonplaats, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
 • Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van te Gent, Afdeling Dendermonde bevoegd.

DIVERSE BEPALINGEN

 • Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig of ontoepasbaar blijken te zijn om welke reden dan ook, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen, met betrekking tot de erin opgenomen materie.
 • Het in gebreke blijven om een rechten onder deze algemene voorwaarden af te dwingen zal niet als een afstand van dit recht beschouwd worden, noch in enige mate de rechten van de andere partij uitbreiden of wijzigen. Indien afstand van recht wordt gedaan met betrekking tot het in gebreke blijven van de andere partij om aan een of andere verplichting onder deze overeenkomst te voldoen, dan zal de genoemde afstand van recht niet beschouwd kunnen worden als een afstand van recht met betrekking tot een later in gebreke blijven m.b.t. dezelfde of een andere verplichting.
 • Wijzingen aan deze algemene voorwaarden hebben slechts werking nadat deze zijn gepubliceerd en de Klant er kennis van kan nemen. Bij wijzigingen gedurende de looptijd van aanbod zal de voor de Consument meest gunstige bepaling voorrang hebben.
 • Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden kan u schriftelijk contact opnemen met ons op volgend adres: S.C. EENDRACHT AALST VZW , Bredestraat 61A, 9300 Aalst, of via e-mail [email protected].

 

BIJLAGE I MODELFORMULIER VOOR HERROEPING
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

 

 

Aan S.C. EENDRACHT AALST VZW, Bredestraat 61A, 9300 Aalst, [email protected]:

 

 

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

 

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

 

 

 

Naam/Namen consument(en)

 

 

 

Adres consument(en)

 

 

 

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

 

Datum

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

ONZE PARTNERS

Toegevoegd aan winkelmandje