Positief nieuws van de bewindvoerders

© Eendracht Aalst

Onze opdracht binnen het (beperkte) kader van art. XX.32 WER bestond erin na te gaan of de faillissementsvoorwaarden in hoofde van de eerste ploeg van voetbalclub Eendracht Aalst vervuld waren, en om zo nodig dienaangaande bij de rechtbank het faillissement of de ontbinding van de VZW aan te vragen, dan wel over te gaan tot een gerechtelijke reorganisatie.

Het dient vermeld dat ons mandaat evenwel beperkt is/was tot de VZW van de eerste ploeg, niet deze van de jeugdspelers of deze van de damesploeg.

Het volledige beheer van de activa en activiteiten van de eerste ploeg werd ingevolge de beschikking van de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank ontnomen voor een periode van 21 dagen.

Einde opdracht

Wij verwachten ons mandaat als voorlopig bewindvoerders maandag a.s. evenwel opnieuw te kunnen inleveren bij de Ondernemingsrechtbank, zonder verder gevolg.

Een verlenging van ons specifiek mandaat wordt heden niet noodzakelijk bevonden.

De aangetroffen situatie, hoewel afdoende ernstig, kon in de afgelopen 2,5 week worden omgebogen.

Er is thans geen acute dreiging meer op insolventie.

Schulden

De schuldenlast van de club werd in kaart gebracht op basis van alle beschikbare informatie.

De schulden bleken deels historisch (in oorsprong terug te leiden naar het vorige bestuur), deels van recente origine, veelal ingevolge een gebrek aan beschikbare middelen en inefficiënte opvolging.

Het is voor de buitenwereld mogelijks onbekend, maar een voetbalclub zoals Eendracht Aalst heeft – minstens om bepaalde ambities waar te maken – nood aan systematische eigen geldinbreng / geldlening door de clubleiding. De normale inkomsten dekken zelden de lopende onkosten, zelfs niet voor de reguliere continuïteit. Een voetbalclub (over)leeft eerder bij de gratie van sponsors en voornamelijk door het krediet van haar eigen bestuur.

Zulks verklaart op heden ook het blijvende negatieve eigen vermogen in de balans, uitsluitend ontstaan door de boekhoudkundige verwerking van de inbreng van het voormalige clubbestuur.

Het vorige bestuur toont zich dienaangaande evenwel vandaag nog steeds zeer flexibel met het oog op het voortbestaan van de club.

Herstel

Tot herstel van de aangetroffen precaire situatie werd het huidige bestuur bereid gevonden om op organisatorisch en op administratief vlak stevig bij te sturen.

Vanuit ons mandaat zijn daartoe duidelijke richtlijnen gegeven, ook voor de toekomst.

Meer dan dat heeft de huidige clubleiding – naast eerdere inspanningen – tijdens de korte bewindsduur een nieuwe geldinbreng gedaan van meer dan 450.000,00 EUR, dit om alle de schulden te kunnen regelen.

Het bestuur meent hiermee haar beste voornemens te hebben aangetoond, en hoopt hierdoor (nog meer) op de steun van de lokale gemeenschap beroep te kunnen doen in haar ambitie om de club sportief naar een hoger niveau te tillen.

We zijn als bewindvoerders verheugd te kunnen melden dat met de bijkomende inbreng vandaag alle gekende vervallen en opeisbare schulden werden voldaan.

Ingevolge hiervan werden ook alle financiële attesten bekomen voor de lopende licentieaanvragen voor het komende voetbalseizoen.

Bovenal is het bestaande gevaar op een (financiële) ondergang van deze traditieclub hierdoor geweken.

Vrijdag 15/03/2024 – 17u00

Voorlopig bewindvoerders

Benny Goossens – Pieter Huyghe

ONZE PARTNERS

Toegevoegd aan winkelmandje